3. oddíl skautek

"Jsme skautky z Vyškova , krásná je tam příroda. Přírodu my ochráníme a při tom se pobavíme."

Články

Starověké Řecko

Předhistorické období řeckých dějin

 

Začíná ve 28. stol.př.n.l. Prvotní vývojovou základnou jsou Kykladské ostrovy. Nejvýraznějším projevem ranné kykladské kultury jsou stylizované mramorové sošky žen. Vyskytují se především ve výbavě hrobů. Souvisely s náboženskými představami, nejspíše s kultem plodnosti. Sošky lze najít i na řecké pevnině a na Krétě.

Mínojská Kréta: počátky krétské civilizace sahají hluboko do doby neolitické – už tehdy existovaly nálezy v Knóssu. Ve 20. stol.př.n.l. vznikly v Knóssu a ve Faistu na Krétě paláce. Paláce nebyly jen sídly vládců a ústřední správy, ale také hospodářskými středisky rozsáhlejší oblasti. Ve skladištích paláců byly uchovávány zásoby zemědělské produkce, zejména obilí, olivového oleje a vína. V palácích se obvykle soustřeďovala řemeslná výroba a pěstovaly se tu i obchodní styky s blízkými i vzdálenějšími zeměmi. V Knóssu byly uctívána bohyně zvaná Paní labyrinthu. Název labyrinthos je odvozen od slova labrys. Byla to dvojitá sekera sloužící jako kultovní předmět v knósském paláci. Labyrinthos byl tedy "palác dvojité sekery".

Civilizační roli sehrálo náboženství a písmo. Nejspíše kolem r. 1900 př.n.l. vzniklo tzv. lineární písmo A. I když se podařilo určit znění některých znaků, je jazyk lineárního písma A neznámý. Asi v polovině 15. stol.př.n.l. vzniklo na Krétě lineární písmo B. Rozluštil ho britský architekt M. Ventris (znaky označují slabiky, znění slov je často zjednodušené). Z období mínojské Kréty je známo první zemětřesení na ostrově Théra.

Podle bájí unesl Zeus v podobě býka foinickou královskou dceru Európu na Krétu a splodil s ní syna Mínóa. Mínós se stal krétským králem a ovládal i jiné ostrovy. Za provinění, kterého se dopustil, ho bůh moře Posiedón potrestal. Minóova manželka Pásifaé porodila Mínótaura, člověka s býčí hlavou. Mínótaurus pak žil v rozsáhlé stavbě s četnými chodbami, v labyrinthu. Mykénské Řecko: v oblasti Mykén a některých dalších měst, jako jsou Tíryns a Pyl vznikly obrovské paláce, postavené z mohutných kvádrů. Pozdější Řekové je pokládali za dílo bájných obrů, Kyklópů (měli na čele třetí oko). V oblasti Mykén převládal kult koně. O této civilizaci máme málo informací, většinou čerpáme z mýtů.

Théby byly významným centrem. Do Théb, které postihla zkáza dříve než ostatní mykénská města, jsou umístěny báje o Oidipovi.

V Pylu vládne podle pověsti moudrý Nestór. Báje o trojské válce přisuzuje vrchní velení achajského vojska králi Mykén Agamemnonovi. Královský rod v Mykénách je stíhán neblahým osudem, jemuž neujde ani Agamemnon. Po návratu z vítězné války se stane obětí úkladné vraždy.

Převzato z http://dejepis.info/?t=33

Mapa Řecka

 

 

 

 

 

Výskyt v jížní časti Evropy na Balkánském poloostrově. Je velmi členité a převážně hornaté. A proto se nemohli Řekové navštěvovat protože měli moc hor.

ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY:

 

  • 1.se odehrála u Maratonu v roce 490 př.n.l. (vyhráli Řekové)
  • 2.se odehrála u Salaminy v roce 490 př.n.l.(vyhráli Peršané)
  • 3. se odehrála u Thermopyl v roce 480 př.n.l.(vyhráli Řekové)
  • 4. se odehrála u Platanu v roce 479 př.n.l.(vyhráli Řekové)
                             
Taktika Peršanů:

- měli taktiku a velmi vycvičené bojovníky bojovali ,aby zvítězili!

Taktika Řeků:

- měli ne jen dobrou taktiku a vypracované bojovníky ,ale hlavně BOJOVALI ZA SVOBODU ze ctí a proto zvítězili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UMĚNÍ V ŘECKU:

SLOVANÉ: literatura

DRAMATICKÉ:= divadelníky(amfiteátr)

KOMEDIE:Aristofanés a TRAGÉDIE:Aichilos, Sofokles, Euripidés

MUZICKÉ:hudba,tanec

VÝTVARNÉ: architektura,sochařství,malířství


 

 

Poslala Karolína Autratová

Žádné komentáře
 
A. B. Svojsík „Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce člověka. Roste a mohutní s jeho vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a hodnotnější.”